nmПольща | Polska

Сейм прийняв зміни до закону про допомогу громадянам України [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

У п’ятницю Сейм ухвалив зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України. Регламент передбачає, зокрема, прискорення реєстрації громадян України в системі номерів PESEL. Також було введено положення про постачання ліків українській стороні через Державне агентство стратегічних резервів.

За зміни проголосували 434 депутати, 10 – проти, один утримався. 10 депутатів, які проголосували проти закону, були депутатами від Конфедерації. Серед представників цього кола утримався від голосування лише Добромір Соснєж.

Раніше Сейм висловив свою думку щодо декількох поправок, які були запропоновані під час другого читання. Серед них були поправки згідно з якими людина з інвалідністю зможе подати заяву про присвоєння номера PESEL через одного із батьків, опікуна або куратора. У разі відсутності таких осіб номер PESEL може бути присвоєний в адміністрації.

Депутати ухвалили зміни до законодавства, згідно яких місцеві органи влади можуть використовувати для допомоги біженцям кошти від плати за отримання дозволів на продаж алкогольних напоїв і кошти від продажу алкоголю в невеликій тарі, в рамках так званого податку на цукор.

Також була прийнята поправка, згідно з якою органи місцевого самоврядування, спілка органів місцевого самоврядування або столична спілка зможуть відкрити збір коштів або гуманітарної допомоги, для допомоги громадянам України, органам місцевого самоврядування та територіальним громадам в Україні. До цих благодійних зборів не застосовуються Положення про принципи проведення публічних зборів.

У вівторок уряд ухвалив проект змін до Закону про спеціальну допомогу. Регламент передбачає, зокрема, тимчасовий дозвіл для лікарів з України практикувати в Польщі, з метою надання медичної допомоги громадянам України.

Також були прийняті поправки, які дозволять фінансувати діяльність польських служб з питань з безпеки біженців із Фонду допомоги. Згідно з постановою, в польському державному банку (BGK – Банк крайового господарства) буде створено гарантійний кризовий фонд. Нові закони передбачають, що у зв’язку з війною BGK зможе надавати поруки та гарантії погашення кредитів або інших зобов’язань підприємців.

Поправка також містить рішення щодо громадян Білорусі, які виїхали з України до Польщі перед війною. Вони передбачають, зокрема, видачу білоруським біженцям з України гуманітарних віз в Польщі. Також має бути встановлений новий вид дозволу на тимчасове проживання на три роки після закінчення терміну дії  такої візи.

Окрім внесення змін до березневого закону про допомогу громадянам України, змін зазнали також окремі положень таких законів: щодо іноземців; про надання захисту іноземцям; про податок на доходи з фізичних осіб; про поруки та гарантії, що надаються Державним казначейством; Законом про банківську діяльність, Закон про професії лікаря, стоматолога, медсестри та акушерки, і навіть фармацевтичним законодавством.

Поправка набуде чинності з дня після її оголошення, починаючи з 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну.

Після впровадження цієї поправки уряд хоче присвятити наступні тижні підготовці подальших змін – у питаннях освіти та підготовці рішень для дітей-біженців до наступного навчального року, – заявив заступник Міністра внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер під час роботи парламенту.

[PL] Sejm uchwalił z poprawkami nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Sejm uchwalił w piątek z poprawkami nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Regulacja ma m.in. przyspieszyć rejestrację obywateli Ukrainy w systemie PESEL. Wprowadzono też zapis o dostarczaniu leków stronie ukraińskiej przez RARS.

Za nowelizacją głosowało 434 posłów, przeciw było 10, a jeden wstrzymał się od głosu.

10 posłów, którzy zagłosowali przeciwko ustawie, to posłowie koła Konfederacji. Od głosu wstrzymał się jedynie poseł tego koła Dobromir Sośnierz.

Wcześniej Sejm opowiedział się za kilkoma spośród kilkudziesięciu poprawek, które zostały zgłoszone podczas drugiego czytania. Znalazły się wśród nich poprawki PiS i Lewicy, w tym poprawka, zgodnie z którą w imieniu m.in. osoby chorej lub niepełnosprawnej wniosek o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku takich osób numer PESEL może zostać nadany z urzędu.

Posłowie zgodzili się też na zmianę przepisów, by samorządy mogły skorzystać dla pomocy uchodźcom ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i funduszu gromadzonego ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego.

Przyjęto również poprawkę, zgodnie z którą jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny mogą zbierać ofiary w gotówce lub w naturze, w celu pomocy obywatelom Ukrainy lub społecznościom lokalnym lub regionalnym w Ukrainie. Do zbierania tych ofiar nie stosuje się przepisów o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Projekt nowelizacji specustawy pomocowej rząd przyjął we wtorek. Regulacja zakłada m.in. tymczasowe dopuszczenie lekarzy z Ukrainy do wykonywania zawodu w Polsce w celu udzielania pomocy medycznej obywatelom Ukrainy.

Nowelizacja wprowadza również zapisy, które umożliwią finansowanie działań polskich służb na rzecz bezpieczeństwa uchodźców z Funduszu Pomocy. Zgodnie z regulacją w Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie Fundusz Gwarancji Kryzysowych. Nowe przepisy przewidują, że w związku z wojną BGK będzie mógł udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytów lub innych zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorców.

W nowelizacji znalazły się też rozwiązania dla obywateli Białorusi, którzy uciekli z Ukrainy do Polski przed wojną. Przewidują one m.in. wydawanie białoruskim uchodźcom z Ukrainy wiz humanitarnych w Polsce. Ustanowiony ma być też nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy na okres trzech lat po wygaśnięciu takiej wizy.

Oprócz marcowej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy nowelizacja zmienia też pojedyncze przepisy kilkunastu ustaw, m.in. o cudzoziemcach, o udzielaniu ochrony cudzoziemcom, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, Prawie bankowym, czy ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz pielęgniarki i położnej a nawet Prawie farmaceutycznym.

Nowela ma co do zasady wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia, z mocą od 24 lutego, gdy Rosja napadła na Ukrainę.

Rząd po wprowadzeniu w życie tej nowelizacji chce poświęcić kolejne tygodnie na przygotowanie kolejnych zmian – w sprawach edukacji i przygotowania rozwiązań dla dzieci uchodźców przed najbliższym rokiem szkolnym – zapowiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podczas sejmowych prac.

regiony.pap.pl/

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *